The American independent life resource experience of the centers will be used in the creation of a similar center in Gyumri

What is an independent life, what resources, skills and opportunities are needed for people with disabilities to live independently, what mission and vision should the Independent life resource center be guided by and what services it should provide: These and other issues were discussed during online consultations with Mobility International USA partner and leading independent life experts in the USA …

AGAT Logotype

Journalists from Gyumri increased their knowledge on gender and disability-sensitive reporting

More than 29 media managers, journalists, camerapersons, reporters, and students studying journalism increased their knowledge on gender and disability-sensitive reporting during the pilot training “Media and Disability”. The training was held on 14 May 2022 in Gyumri city by “Agate” Rights Defense Center for Women with Disabilities NGO within the framework of “I Can Break Stereotypes in My Community” project …

AGAT Logotype

Shirak State University and “Agate” signed a Memorandum to promote rights of women and girls with disabilities

Shirak State University and NGO “Agate” Rights Defense Center for Women with Disabilities signed the Memorandum of understanding (MoU) to strength the capacities of students in journalism on the rights of women and girls with disabilities to work with women and girls with disabilities. The memorandum is signed within the framework of “I can break stereotypes in my community” project. …

AGAT Logotype

The first sub-grant of the STRIVE project is open!

Armenian civil society organizations are invited to submit emergency response projects to address the pressing needs of communities and individuals across Armenia to alleviate impacts of the COVID- 9 pandemic and the 2020-armed conflict, and their humanitarian, social and economic aftershocks. To apply: https://drive.google.com/drive/folders/1sGIadwvulkw6RYSeXMxBOozt_YKMcuzH?fbclid=IwAR3Gx9u-f-lrW79fOVUCgWwx8smAv4hFwPQQxan6bja4mVVYVlsVcib-n8I 

ԱԳԱԹ տարբերանշան

STRIVE ծրագրի առաջին ենթադրամաշնորհային մրցույթը բաց է

Հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններից ընդունվում են հայտեր՝ ուղղված համայնքների եւ անհատների հրատապ կարիքներին՝ մեղմելու COVID-19 համաճարակի եւ 2020 թվականի պատերազմի հետևանքների հումանիտար, սոցիալական եւ տնտեսական հետցնցումները: Մանրամասների և դիմելու համար անցեք հղումով՝ https://drive.google.com/drive/folders/1sGIadwvulkw6RYSeXMxBOozt_YKMcuzH?fbclid=IwAR2gmMYJl_bRIQ7c_unT82DHbZf_a3am9cl_UGKulR6T7GV_O-V1K-3MS98  

Tsayg Regiona TV Company and Agate NGO signed the MoU

Within the framework of the project “I can break stereotypes in my community”, Tsayg Regional TV Company and “Agate” Rights Defense Center for Women with Disabilities NGO signed the Memorandum of Understanding in order to develop and strengthen the capacities and skills of mass media representatives, journalists, and University students studying journalism, and raise their awareness on the rights-based model of …

“Tsayg” TV and “Agate” signed a Memorandum to promote the rights of women and girls with disabilities

“Tsayg” Regional TV Company and NGO “Agate” Rights Defense Center for Women with Disabilities signed the Memorandum of understanding (MoU) to strength the capacities and skills of media on on how to work and communicate with women and girls with disabilities. The memorandum is signed within the framework of “I can break stereotypes in my community” project. The MoU was …

“I can break stereotypes in my community” project

Media coverage plays a crucial role in public education and awareness-raising on disability rights and challenges that persons with disability are facing. Proper presentation of disability issues and problems of women and girls withdisabilities can change public perceptions and eliminate discrimination. On the other hand, persons with disabilities are not ready to be featured in mass media because of lack …

“Agate” is starting a “Women with Disabilities Against Violence” new project

“Agate” Rights Defense Center for Women with Disabilities NGO is starting a “Women with Disabilities Against Violence”  new project.   The project goal is to promote eliminating the discrimination and violence against women with disabilities in Armenia through their empowerment and building capacities of women’s rights organizations and service providers to victims of violence to provide quality and accessible services …

Meeting with Deputy Minister of RA Education, Science, Culture and Sports

On the initiative of the Coalition of Inclusive Legal Reforms, a meeting and discussion with Karen Giloyan, Deputy Minister of RA Education, Science, Culture and Sports was held. The issues in the sphere of inclusive sports, as well as reforms and further activities based on collaboration with sectoral organizations were discussed. The Deputy Minister expressed his willingness to cooperate with …